ลิ้งค์หน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร กองคลัง


นางสาวสุจิตร์ แกสมาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง


นางอัชรียะ มะสะกา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวฮาลีม๊ะ บิสนุม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวสมถวิล อุ่นคง
นักจัดการงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ
ฝ่ายบริหารงานพัฒนารายได้


นางสาวอาริยา สามัญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648