ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สุงอายุ ประจำปี 2561


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพในผู้สูงอายุ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนโดน

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648