ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 สำนักปลัดเทศบาลตำบลควนโดน จัดโครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลควนโดน  กำหนดแนวทางวิธีการ เครื่องมือในการติดตามและประมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามปฏิทินงบประมาณ และกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648